Akturiánsky koridor 2011

Akturiánsky koridor 2011

Arkturiánsky Koridor Časť III

Drahí, My sme Arkturiáni. Skončili sme našu poslednú komunikáciu s vami na „pomedzí“. Ako sa vám to páčilo? * Ste naozaj veľmi odvážni priekopníci, ktorí si kliesnia svoju Cestu do
novej reality. V skutočnosti VY tvoríte túto Cestu zatiaľ čo tiež
žijete svoj denný život. Tento čin bytia v dvoch realitách/frekvenciách
súčasne dáva vašej nevedomej mysli povolenie plne umožniť stiahnutie,
začlenenie a prevádzkovanie vášho nového Multidimenzionálneho
Operačného Systému. *

PREJAVY PREMENY
Keďže váš Multidimenzionálny Operačný Systém zapína nové kódy DNA vo vašom biologickom počítači/mozgu, pravdepodobne zažívate mnohé „prejavy
premeny“ vo vašom Treťom Oku. Niektoré z týchto prejavov sú závrate,
očné a nosné ťažkosti, bdelé snenie, ťažkosti so zapamätaním,
neschopnosť sústrediť sa na svetské úlohy a všeobecná zmätenosť. Váš
mozog znova získava svoju bývalú spôsobilosť a ste preprogramovaní tak,
aby ste mohli mať použiteľný prístup ku väčšiemu percentu vášho
vrodeného rozšíreného vnímania a multidimenzionálnych schopností. Avšak
ako otvárate nové súbory, nemusíte mať plný prístup ku starým.

Naviac váš corpus callosum (neurónová sieť medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu) obracia svoje pôsobenie. Predtým oddeľoval mužské a ženské oblasti mozgu, aby vaše zdôvodňovanie
a intuícia zostali v rôznych táboroch. Teraz je corpus callosum
preprogramovaný tak, aby pôsobil ako most, ktorý spája pravú/ženskú a
ľavú/mužskú hemisféru (pologuľu) do takého stupňa, že vlastne vytvárate
nový mozog. Zatiaľ čo starý mozog fungoval na „Princípe Oddelenosti“
buď-alebo, váš mozog teraz funguje na „Princípe Jednoty“ vždy-obe.

V skutočnosti nie len že sú pologule teraz zjednotené vo svojom pôsobení, ich spojenie zväčší rýchlosť vášho myslenia a tvorivosti, pretože neuróny teraz môžu križovať tam a späť
naprieč corpus callosum rýchlosťou myšlienky. Mužské/ženské,
myšlienka/emócie, logické/tvorivé, a postupné/celistvé stránky myslenia
teraz pôsobia zo stredového bodu vášho carpus callosum.

Preto mužské a ženské stránky sa stanú androgynnými ,
myšlienky a city sa stanú vedomím,
logické/tvorivé sa stane komunikáciou,
postupné a celistvé spracovanie sa stane vnímaním.

S Princípom Jednoty už viac nemusíte vynakladať úsilie poznávať porovnávaním a dávaním do protikladu troj-dimenzionálnych polarít, pretože vnímate celú realitu zo
Stredového Bodu „pomedzia“. Práve z tohto Stredového Bodu vedomia
môžete najľahšie prijať točité vlny, ktoré sú neustále vysielané z
Galaktického Stredu.

TOČITÉ VLNY
Tieto točité vlny vstupujú do vašej zemskej nádoby cez stredný prúd vášho otvoreného Tretieho Oka/myslenia a sú pochopené cez vaše Vysoké
Srdce/cítenie. V tomto strednom prúde točitých vĺn je chodba ochrany
podobná ako Arkturiánsky Koridor. Tento ochranný stredný prúd je
pociťovaný ako bezpodmienečná láska vo vašom Vysokom Srdci a vnímaný ako
multidimenzionálne svetlo vašim Tretím okom. Keď sa vaše Tretie Oko a
Vysoké Srdce zjednotia vo svojom pôsobení, tieto posolstvá lásky a
svetla sa spoja aby značne zosilnili vašu vrodenú tvorivú silu. Je to
zväzok multidimenzionálneho svetla, ktorý je premenený na myšlienky a
starostlivo smerovaný vašim zámerom a pozornosťou jednohlasne s
bezpodmienečnou láskou, ktorá je premenená na pochopenie a súcit, čo
spustí vašu premenu na Svetelné Telo.

Ako sa uzemňujete do Zeme Gaie, točité vlny, ktoré ste vstrebali do svojho tela, tá energia Jej pomáha v Jej planetárnom vzostupe. Ľudia, ktorí sú Strážcovia Krajiny, sa dobrovoľne
podujali uzemniť túto rozpínavú, premieňajúcu silu do zeme, kým
Kytovci (veľryby), Strážcovia Vody sa dobrovoľne podujali uzemniť ju vo
vode. Gaia potom zosilní tú energiu a vráti ju na Svoj povrch, aby
rozšírila svoje vyžarovanie. Týmto spôsobom sa točité vlny uzemnené do
jedného malého kúsku zeme alebo jednej malej oblasti vody postupne
rozširujú až kým sa celé planetárne telo Gaie kúpe v
multidimenzionálnom svetle a bezpodmienečnej láske.

Prúd z vyšších dimenzií je uzemnený na hmotnú rovinu silou vášho nádychu a potom zdieľaný so všetkým životom vašim výdychom. Ako je duch/energia vyššej dimenzie začleňovaná do
hmoty/formy nižšej dimenzie, forma sa začína premieňať na vyššiu
frekvenciu. Sú oblasti vášho osobného vedomia, života a tela, ktoré
bude potrebné prepustiť, pretože sú príliš husté na premenu. Rovnakým
spôsobom oblasti tela Gaie sú príliš husté na premenu a budú tiež
prepustené.

Tento proces premeny/vzostupu hmoty späť do jej vyššej frekvencie vyjadrenia je rovnaký pre všetkých nositeľov formy, či je to rastlina, zviera, osoba, alebo planéta.
Puk, ktorý nesie kvet umrie, aby kvet rozkvitol.
Kvet, ktorý nesie semienko umrie, aby sa semienko mohlo stať plodom.
Plod padne na zem, aby uvoľnil svoje vnútorné semienka do Zeme.
Semienko umrie, aby sa mohol narodiť nový strom.
Smrť je len ďalšie slovo pre premenu.

Takže zemská nádoba, ktorú nosíte bude nahradená svetelnou nádobou. Strom (Strom Života) predstavuje vaše vedomie, ktoré sa stále opakuje na rôznych planétach, časoch, miestach,
paralelných realitách, slnečných sústavách, galaxiách a dimenziách.
Strom nikdy neumrie, pretože vytvoril tak veľa verzií svojho JA, že
najmenej jedna verzia je vo forme niekde alebo niekedy v nejakej forme
prejavu. Keď sa verzia Stromu, ako je človek, rozhodne, že chce
pozorovať svoje mnohé prejavy z pohľadu JEDNÉHO, vráti sa do prehľadu
(vyššie dimenzie) aby mohol pozorovať všetky svoje výtvory z Vedomia
Jednoty JEDNÉHO.

V príprave na tento návrat sa ľudský mozog pripravuje opustiť dualitu a vstúpiť do ríše jednoty. Na to, aby sa tak stalo, musí byť Mystická Svatba mužského a ženského spečatená vo
Svetle, aby sa ich dieťa lásky, Svetelné Telo, mohlo postupne rozvinúť
mimo svoju kuklu hmotnej zemskej nádoby. Ako sa začne na pohlaví
založená verzia mozgu spájať, nabehne „celomozgové myslenie“, aby
doručilo aktiváciu DNA kódov pre poznanie vždy-obe. V tom bode DNA
systém zap/vyp jednotiek a núl začne vypínať nižšie frekvencie hmotnej
formy a zapne vyššiu frekvenciu svetelnej formy čo je vaše Svetelné
telo.

Keď multidimenzionálne točité vlny vstúpia do Korunnej Čakry, čo sa udeje len keď bytosť už otvorila tú bránu (Zem je planéta slobodnej vôle, a každá bytosť si musí vybrať
vzostup), zemská nádoba prijme prichádzajúce vyššie frekvencie
prostredníctvom Vysokého Srdca. (Hovoríme zemská nádoba, pretože sú aj
iné Bytosti okrem ľudí, ktoré vzostupujú). Túto točitú energiu je treba
potom uzemniť do zeme, aby sa vyhlo „skratu“ neurologického systému
(elektriny). Keď je dostatočne prijaté a uzemnené toto
multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečná láska je ich možné plne
začleniť do zemskej nádoby. Strážcovia Krajiny (ľudia) a Strážcovia
Vody (kytovci) potom spoja sily, aby začali premenu a vzostup seba a
Gaie do piatej dimenzie.

PLANETÁRNY VZOSTUP
Tento planetárny vzostup je možný počas priameho zrovnania s Galaktickým Stredom, pretože len galaktické točité vlny sú dostatočne silné
„palivo“ na vzostúpenie celej planéty. Toto bolo odskúšané cez „zadné
dvierka“ keď boli Atlantída a Lemuria na druhom konci Koridoru Vzostupu
pred 12,000 rokmi. Bohužiaľ bola rovnováha svetla a temnoty na Zemi
naklonená príliš ťažko ku temnote/strachu. Preto prúd točitých vĺn
nemohol byť dostatočne prijatý, uzemnený a začlenený do planéty. Potom
bola Zem namiesto vzostupu takmer vychýlená zo svojej osi.

Keďže vy ste vedome prijali, uzemnili a začlenili multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku do vašej nádoby, ľahšie si zapamätáte zostať v spojení s Duchom JEDNÉHO, nie len
keď ste boli vtiahnutí do zmeny, ale tiež keď ste boli šťastní a
pokojní. Zistili ste, že Duch nie je niečo ku čomu bežíte keď máte
strach. Duch je niečo čo STE. Spomenuli ste si, že vy STE Duch uzemnený
v hmote, nie hmota hľadajúca Ducha. S týmto Poznaním sa vaša cesta „3D
Hry“ blíži ku svojmu koncu, a vaše plné prijatie, začlenenie a
využitie galaktických točitých vĺn sa začalo.

Našli ste veľké potešenie zo života vo svetle a inak by ste si nevybrali. A čo je najdôležitejšie, naučili ste sa milovať seba bezpodmienečne, aj keď si nie ste vedomí toho faktu.
Je to táto láska, čo vám umožní nájsť radosť uprostred vášho denného
života. Je čas, aby ste vy, vodcovia Novej Zeme, potichu dospeli do
frekvencie piatej dimenzie zatiaľ čo stále obývate svoje zemské nádoby.

Toto zlúčenie realít je veľká zmena a je možná len keď máte radosť vo vašom dennom živote. To čo je dôležité v tejto časti procesu planetárneho vzostupu Gaie je, že vzostupujúci žijú
v dvoch svetoch súčasne. Ak nie ste uzemnení vo vašom
trojdimenzionálnom svete silou lásky a radosti, ktoré sú zvečňované
vďakuvzdaním, vaša energia odletí z vašej zemskej nádoby preč do piatej
dimenzie. Inými slovami, budete mať osobný vzostup.

V tomto prípade nevyužijete svoju veľkú silu osobného vzostupu, aby ste prispeli ku vzostupu tela Gaie. Ak ste šťastní a spokojní a milujete život vo vašom trojdimenzionálnom živote,
budete môcť viac zotrvať vo svojej zemskej nádobe súčasne s tým ako
cestujete do piatej dimenzie. Vaše časté výlety do piatej dimenzie,
zatiaľ čo si stále udržiavate svoju zemskú nádobu, budú slúžiť na
„pretiahnutie“ trojdimenzionálnej Zeme cez štvrtú dimenziu do piatej.
Týmto spôsobom sa môžu naši uzemnení vrátiť domov a zároveň si so sebou
zoberú svoj trojdimenzionálny domov, Zem.

Na oplátku bude sila planetárneho vzostupu Gaie pomáhať ľudstvu s jeho osobným vzostupom. Skutočnosť samozrejme je, že ľudstvo JE Gaia, pretože v piatej dimenzii, VY ste
planéta a PLANÉTA je vami. Keď sa stanete JEDNÝM s vašim planetárnym
lonom, uvedomíte si, že toto lono je vyššie vyjadrenie vášho
Multidimenzionálneho JA. Vieme, že žiadame od nášho Planetárneho Tímu
Vzostupu veľa, ale vaše časté návštevy do piatej dimenzie vám váš čas
čakania na planetárny vzostup značne uľahčia.

My vidíme slávu vášho Prebudenia do vášho Multidimenzionálneho JA ako hviezdne výrony na tele Gaie. My vieme tiež, že väčšina z vás bola medzi tými, ktorí odpovedali na
volanie Gaie v tiesni počas pádu Atlantídy. Vidíme tiež vašu veľkú
oddanosť „udržať kurz“ kým splníte svoj Sľub pomôcť Gaii v Jej návrate
do vyššej frekvencie Jej vyjadrenia. Chválime vás za vašu veľkú
trpezlivosť, vytrvalosť a oddanosť. My vieme, že sa chcete vrátiť
Domov, a predsa ste sa rozhodli zostať až kým už nebudete potrební. My
Arkturiáni ako tiež všetci z Galaktickej Federácie, hlavne tí z nás,
ktorí kedysi žili na Zemi a pomáhajú jej z vyšších dimenzií, sme hrdí,
že vás máme v našej Galaktickej Rodine. Tešíme sa na veľké oslavy keď
sa ku nám vrátite.

DIMENZIONÁLNE REALITY
Skôr ako budeme pokračovať na našej ceste ku Arkturu, ktorá sa začala minulý mesiac, radi by sme vám pripomenuli, že keď vzostúpite nejdete na
miesto. Práveže rezonujete v širšom pásme frekvencií. V skutočnosti
idete do spektra frekvencií ako je spektrum „Troj Dimenzionálnej
Reality“, ktoré zahŕňa prvú dimenziu, druhú dimenziu, tretiu dimenziu a
štvrtú dimenziu. Štvrtá dimenzia je „aura“ hmotného tela a slúži ako
prah ku ďalšej oktáve reality. Oktáva hore od Troj Dimenzionálnej
Reality je „Päť Dimenzionálna Realita“, ktorá obsahuje dimenzie päť,
šesť, sedem a osem. Dimenzie päť, šesť a sedem udržujú rôzne hustoty
stále premenlivejších foriem, zatiaľ čo ôsma dimenzia neudržuje žiadnu
formu a je to rýdze vedomie. Podobne ako štvrtá dimenzia, ôsma dimenzia
slúži ako prah do ďalšej oktávy reality, čo je oktáva bezforemného
vedomia.

V Troj Dimenzionálnej Realite je „život“ vnímaný ako hmota, kým v Päť Dimenzionálnej Realite je život vnímaný ako svetlo. Obyvatelia vzostúpenej planéty udržujú päč dimenzionálnu
formu, ktorú sa rozhodli nosiť, a tiež sa tešia trvalému prístupu ku
šesť dimenzionálnej Božej Predlohe. Tento prístup je možný, pretože
vzostúpili za hranice strachu a každú túžbu mať moc nad ostatnými. Tiež
majú uvedomenie a vzájomné pôsobenie s rozšírenou rodinou ich sedem
dimenzionálnej Nadduše. Nadduša je rozšírená rodina jednotlivých Duší
akejkoľvek danej reality.

Vo vašej Troj Dimenzionálnej Realite ste si vedomí a môžete cestovať do rôznych oblastí vašej troj dimenzionálnej planéty, a máte vedomie svojej štvrtej dimenzie
prostredníctvom snov a meditácií. Obyvatelia Päť Dimenzionálnej Reality
sú si plne vedomí a môžu ľahko cestovať kdekoľvek vo svojej Galaxii a
za jej hranice. Obyvatelia Päť Dimenzionálnej Reality udržujú formu a
putujú naprieč ich päť, šesť a sedem dimenzionálnym svetlom. Tiež majú
prístup do ôsmej dimenzie prostredníctvom objatia svojej „Rodiny
Nadduše“ ako vyššieho vyjadrenia ich Multidimenzionálneho JA.

Rozšírením svojho päť dimenzionálneho vedomia do sedem dimenzionálnej Nadduše ich reality sa môžu okamžite preniesť na akékoľvek miesto v našej Galaxii, a tiež akejkoľvek
dimenzie od tretej po siedmu. Potom rovnako ako keď „vypnete“ vnímanie
vášho troj dimenzionálneho sveta, aby ste vstúpili do vašich
štvordimenzionálnych snov a meditácií, môžete vypnúť svoju Päť
Dimenzionálnu Realitu, aby ste vstúpili do bezforemnej reality ôsmej
dimenzie.

Chceme vám pripomenúť, že hlas, ktorý je prekladaný do slov tejto správy je zo Skupinovej Mysle/Srdca ôsmej až desiatej dimenzie. Naša realita je dosť odlišná od reality piatej až
siedmej dimenzie. Preto keď hovoríme o našich Päť Dimenzionálnych
Realitách na Arktúre, hovoríme o našej bývalej realite. Aby sme sa
vyhli preťaženiu vášho ľudského mozgového obvodu, prajeme si nasledovať
postupnú cestu vzostupu z tretej cez štvrtú a do piatej dimenzie. V
piatej dimenzii a za ňou, je Myseľ/Duša oslobodená od postupnosti,
pretože celá realita sa deje v rovnakom NARAZ TERAZ.

Táto päť dimenzionálna realita je vložená vnútri vašej priestor/čas realite, a nazýva sa časopriestor. V tejto realite už čas nie je rozdelený priestorom. Takže nie je žiadne
cestovanie. Je len kalibrovanie (nastavovanie) vedomia. Keď vzostúpite
za váš troj dimenzionálny priestor/čas, „vyvrátite sa naruby“. Inými
slovami, realita hlboko vnútri vášho Stredného Prúdu sa stane realitou,
ktorá obklopuje vnímanie vášho JA. V tomto bode sa čas stane TERAZ a
priestor sa stane TU.

Preto všetko čo musíte urobiť, aby ste cestovali cez čas a priestor, je zmeniť vaše očakávania vnímania kalibrovaním vášho vedomia na vyššiu frekvenciu reality. Potom bude
vaša realita tá, ktorej vnímanie očakávate. Túžba zanikne, pretože
všetko čo by ste mohli chcieť je okamžite dostupné. Už to viac nie je
„ďaleko preč“ a vy nemusíte „čakať“ na to, aby ste to dostali. Takže
túžba sa zmení na očakávanie. Jeden z problémov novo-príchodzích do
piatej dimenzie je, že neustále menia reality keď sa vzrušia a „chcú“
veľa rôznych vecí v rovnakom TERAZ. Nakoniec sa naučia/spomenú ovládnuť
svoje vzrušenie, aby udržali svoje mysle tiché a svoje mysle
vycentrované v Prúde.

Trocha sme sa dostali mimo trasu s našim príbehom, ale mali sme pocit, že bude najlepšie odovzdať nejaké informácie, aby ste mohli ľahšie pochopiť svoj zážitok návštevy Päť
Dimenzionálnej Reality. V našej poslednej správe, Otváranie Brán Časť
I, sme nasmerovali svoje výhliadky na realitu Päť Dimenzionálnej
Reality Zantarius v našej Akturiánskej slnečnej sústave. Prosím užite
si nasledujúce youtube, aby ste znova navštívili svoju cestu do piatej
dimenzie.

https://www.youtube.com/user/suzannelie?feature=mhum

BYTIE SVETELNÝM TELOM
My Arkturiáni už neznižujeme našu rezonanciu pod našu Päť Dimenzionálnu Realitu, pretože to považujeme za príliš nepríjemné. Preto máme veľký
súcit ku vám, ktorí stále nosíte hustú fyzickú formu vo vašej Troj
Dimenzionálnej Realite. Chováme tiež veľký súcit a bezpodmienečnú lásku
ku všetkých z našej Arkturiánskej Rodiny, ktorí sa dobrovoľne podujali
zobrať si zemskú nádobu na Gaii v tejto dobe, aby pomohli z Jej
vzostupom.

Žiadame vás, aby ste venovali chvíľu tomu, že zo seba strasiete zvyk vašich hustých hraníc a očakávate (predpokladáte, predstavujete si) pocit vášho žiarivého vyžarujúceho a premenlivého Svetelného Tela. Pozrite sa dole ku svojim chodidlám,
ktoré zažívate ako presahujúce a smerujúce dole, aby slúžili ako vaše
„kormidlo“ pre vašu svetelnú nádobu. Zažívajte prúdivý pohyb vašich
svetelných nôh, keď sa pohybujú ako chvost delfína, aby vás smerovali
cez váš päť dimenzionálny Prúd. Hľadajte na svojom Svetelnom Tele to čo
bol kedysi váš pupok, druhá čakra, aby ste našli bod vašej najväčšej
ohybnosti. Venujte chvíľu pohybu vašich nôh, chvosta z tejto oblasti.

Prejdite tam kde bol kedysi váš solárny plexus, tretia čakra, aby ste zažívali svoj vnútorný vír svetla. Ako sa pozeráte do svojej srdcovej čakry, vidíte, že tá úplne splynula s
vašim Vysokým Srdcom. Nalaďte sa na svoje Vysoké Srdce, aby ste cítili
nádhernú esenciu každej Bytosti (niektoré nie sú ľudské) s ktorými ste
podnikli túto cestu. Cíťte svoju veľkú lásku vyžarujúcu z vášho srdca a
nasledujte cestu tejto lásky ako sa pohybuje nahor vo vašej forme, cez
vaše paže a von vašimi rukami. Ako sa pozeráte na svoje ruky, vidíte
len obrovské výrony svetla, vyžarujúce von do vášho prostredia.

Presuňte svoje ruky svetla tam kde kedysi bola vaša krčná čakra, aby ste aktivovali a počuli tón frekvenčnej signatúry (podpisu) vášho Svetelného Tela. Táto frekvenčná
signatúra je vaše „meno“, ktoré je zažívané ako tanec svetla a zvuku.
Keď sa zameriate na svoje Tretie Oko môžete vidieť tento tanec a tiež
vlniace sa Svetelné telá tých, z ktorými zdieľate túto cestu. Pozrite
sa teraz, aby ste videli multidimenzionálne vyžarovanie svetla a lásky,
ktoré vás spája navzájom a JEDNÝM cez vašu Korunu.

Venujte chvíľu zažívaniu svojho JA…
Preciťujte ako sa vznášate, vznášate a miešate navzájom…
Zdieľajte svoju frekvenčnú signatúru svetla a zvuku…
Prijmite a objímte toto zdieľanie od tých čo sú okolo vás…

Keďže vzdialenosť medzi svetlom a svetlom je nula, je medzi vami nulová vzdialenosť. Vlastne predstava „vás“ sa stala predstavou „nás“. Ak nie je medzi vami vzdialenosť, nie
je žiadna oddelenosť, a nie je žiadne „vy“. Je len „my“. Keďže ste
teraz Svetelné telo, prepustíme zámeno „vy“ a nahradíme ho konštantou
„my“ piatej dimenzie a za ňou. Takže „my“ vnímame žiaru a lesk piatej
dimenzie okolo „nás“.

Ako Plynieme cez skupinu, vidíme jasnú žiaru nespočetných Svetelných tiel navzájom sa miešajúcich a prekrývajúcich. Cítime ich jasné jadrá individuality v našom Vysokom
Srdci a vidíme to jadro našim Tretím Okom. Venujeme chvíľu nášho
večne-prítomného TERAZ, spájame sa s Jadrom mnohých Svetelných tiel v
našom kruhu. Spomienky nespočetných životov strávených s priateľmi a
spoločníkmi v alternatívnych realitách a medzi-dimenzionálne cesty nás
napĺňajú bezpodmienečnou láskou a rozšíreným svetlom. Hlboko sa tešíme z
jednoty a poznania každého jedinečného JA v Jednote nášho JEDNÉHO.

VÍTAJTE NA ZANTARIUS
So silou nášho očakávania (predstavivosti) sme okamžite v Päť Dimenzionálnej Realite Zantarius. Vnímame naše mnohé Svetelné telá ako
iskry jasnosti v oceáne svetla. Každé jasné jadro je jedinečné svojimi
skúsenosťami a spomienkami, ale je v stálom spojení so všetkými
zážitkami a spomienkami celého oceánu.

Ako sa pohybujeme bezpodmienečnou láskou a jednotou vedomia Zantarius, vytvárame obrazy, ktoré vyhovujú našim očakávaniam. Tieto obrazy sú zdieľané s celou realitou. Keďže všetci
máme multidimenzionálne poznávanie, emócie a vnímanie, môžeme ľahko
vtiahnuť tieto obrazy do úplnosti našej JEDNEJ skúsenosti. Pretože si
uvedomujeme, že naši noví môžu mať ťažkosti s týmto zážitkom, zdieľame
náš pospolitý obraz , aby pomohl týmto novým vyhadreniam nášho JA so
skúsenosťou bytia JEDNÝM.

My cítime úsilie našich nových objať našu rezonanciu, a vysielame vlnu bezpodmienečnej lásky naprieč našou skupinou. Vlna bezpodmienečnej lásky neustále preniká naše formy svetla
a rozširuje našu rezonanciu do šiestej dimenzie. V šiestej dimenzii
ľahko vnímame matrix pre našu realitu, podobne ako naše uzemnené zemské
nádoby vnímajú matrix hologramu.

Okamžite Plynieme cez prúd tohto matrixu a do sedem dimenzionálnej Nadduše. Podporujeme našich nových, pretože my všetci komunikujeme s našou širšou Galaktickou Rodinou Svetla.
Zdieľame našu spoločnú skúsenosť znovu zjednotenia, keď umožňujeme
našim novým vnímať práve túto skúsenosť, pretože cítime ich
„preťaženie“ podnetmi. Kvôli tomu sa teraz sústredíme na TEBA, čím
myslíme individualizáciu TEBA, ktorú si niesol pred návštevou nášho
sveta.

Podporujeme ŤA keď komunikuješ so svojou Galaktickou Rodinou Svetelných Bytostí z iných planét, galaxií a dimenzií. Povzbudzujeme ŤA rozoznať a snáď použiť tvoj 3D jazyk na
písanie o Galaktických Členoch tvojej Nadduše, s ktorými rezonuješ.

Radi by sme TI pripomenuli, že Nadduša je sedem dimenzionálne vyjadrenie tvojho Multidimenzionálneho JA, a tiež Rozšírená Rodina Duší tvojej individualizovanej (jednotlivej)
Duše. Táto rodina obsahuje veľa rôznych druhov, planét, galaxií a
dimenzií. Inými slovami tvoja Nadduša predstavuje väčšie JA skôr ako si
znížil svoju rezonanciu z Kozmického Vedomia svojej Sedem
dimenzionálnej Nadduše na tvoje šesť dimenzionálne Galaktické Vedomie,
potom tvoje päť dimenzionálne Planetárne Vedomie, potom štvor
dimenzionálne Kolektívne Vedomie a konečne na tvoje troj dimenzionálne
individuálne Vedomie.

Za Naddušou už neudržuješ formu, pretože si rýdze vedomie. Vidíme, že sme zaťažili vaše zemou-viazené mozgy dostatkom informácií, preto uzavrieme našu cestu. Vrátime sa znova na
Zantarius. Keď stiahnete a včleníte viac svojho Multidimenzionálneho
Operačného Systému do vášho biologického počítača/mozgu, budete ľahšie
vedieť prepustiť svoj zvyk troj dimenzionálneho myslenia, aby ste
ľahšie objali realitu oslobodenú od času, priestoru a individuality.
Môžete sa tiež vrátiť na Zantarius vo svojich snoch a meditáciách.

PÄŤ DIMENZIONÁLNA ZEM
Skôr ako skončíme našu multidimenzionálnu cestu, využijeme vaše rozšírené vedomie, aby sme si urobili krátky výlet na päť dimenzionálnu
Zem. Sú dve verzie, ktoré navštívime. Jedna verzia je prah päť
dimenzionálnej Zeme, na ktorom sa ľudstvo práve premenilo na zážitok
bezpodmienečnej lásky a úplnej jednoty. Tiež navštívime Zem strednej
piatej dimenzie. Na začiatok svojej cesty, žiadame, aby ste nasmerovali
svoj zámer do rovnakého stavu očakávania, aký vás zaviedol na
Zantarius. Potom, keď očakávate, že sa ocitnete na prahu päť
dimenzionálnej Zeme – tak tam STE!

PRAH
Najprv sa môžete cítiť trocha dezorientovaný okamžitou teleportáciou na iné miesto. Preto zotrvajte chvíľu, aby ste sa prispôsobili svojim
novým podmienkam. Mrknite svojim Tretím Okom niekoľkokrát, aby ste
vyjasnili svoje vyššie videnie a otvorte svoje Vysoké Srdce, aby ste
objali túto skúsenosť. Keďže táto realitu rezonuje na frekvencii prahu
piatej dimenzie, líši sa od Zantaria. Napríklad každý udržiava podoby
podobné svojej zemskej nádobe, ale tieto formy sa trbliecu svetlom a
vlnia s každou myšlienkou a emóciou.

Niektorí ľudia sa zdajú byť zmätení, ako keby nevedeli kde sú alebo ako sa sem dostali. Na druhej strane sa zdá, že niektorí ľudia sa cítia veľmi pohodlne v tejto realite, pretože
ju navštívili veľakrát vo svojich snoch a predstavivosti. Prah Novej
Zeme stále udržuje mnohé ilúzie tretej/štvrtej dimenzie, aby pomohol
novým príchodzím postupne prijať ich nové prostredie. Preto obyvatelia
tohto sveta sú stále závislí na technológii, hoci tá ďaleko presahuje
tú z hmotnej roviny. Napríklad, stále sú autá,ale sú to anti-gravitačné
autá fungujúce na voľnú energiu. Nemajú žiadne kolesá ani nutnosť
znečisťovať vzduch.

Priamo na prahu stále existuje verejná doprava, ale namiesto autobusu, vlaku alebo lietadla sú tu medziplanetárne Brány. Preto výlet na druhú stranu planéty je rovnako
rýchly ako výlet do inej časti vášho susedstva. Replikačné zariadenia,
podobne ako replikátory v Star Treku, vytvárajú potravu. Keď dojete
svoje jedlo, vložíte zvyšky, taniere a prestieranie do replikátora, aby
boli rozložené na surovú hmotu pre ďalšie tvorenie. V skutočnosti má
táto realita veľa rovnakých technológií ako Star Trek. Sú tu Hviezdne
Lode, transportéry, snímače na dlhú vzdialenosť a komunikačné
zariadenia, ktoré nosíte na svojom oblečení alebo implantujete do
svojho tela. Vaše telo vypadá stále podobne ako vypadalo keď ste boli
na fyzickej rovine, ale vy všetci vypadáte štíhli, zdraví a večne
mladí.

STREDNÁ PIATA DIMENZIA
Pre cestu do strednej piatej dimenzie len zvýšite svoju rezonanciu. Preto venujte chvíľu vdychovaniu mieru a vydychovaniu radosti. S každým
nádychom sústreďte svoje vedomie na mier vášho Vysokého Srdca, a s
každým výdychom preciťujte radosť kolujúcu cez vašu formu.

Preto, aby sme vám pomohli uzemniť túto „alternatívnu realitu“ do vášho každodenného života, vás vedieme na tejto ceste, zamiešaním tento strednej päť dimenzionálnej reality do
denných činností vášho uzemneného vyjadrenia JA.

Preto:
Ako stojíte v rade v potravinách, predstavte si päťdimenzionálnu súvzťažnosť, v ktorej sedíte pri stole so svojou rodinou. Keď vzdáte
vďaku nad vašim prázdnym tanierom, otvoríte oči a vidíte tanier plný
jedla, ktoré vypadá akoby žiarilo svetlom.
Keď upratujete riady zo svojho trojdimenzionálneho stola, predstavte si
súvzťažný život v strednej piatej dimenzii, v ktorom vzdáte vďaku za
skvelé jedlo a otvoríte oči, aby ste videli taniere umyté a stôl čistý.
Keď nasadnete do svojho auta, aby ste išli do práce, venujte chvíľu
vnímaniu reality, v ktorej očakávate byť na mieste, kde ponúkate svoju
spoločenskú službu a otvoríte oči, aby ste sa tam videli. Vaši
priatelia, s ktorými ponúkate túto službu sa s vami spájajú v
bezpodmienečnej láske, keď sa zhmotníte po ich boku. Keď si sadnete, aby
ste zaplatili svoje účty, predstavte si slobodu poznania, že nie je
žiadna cena, pretože nikto nie je platený peniazmi. Namiesto toho je
každý „zaplatený“ radosťou a bezpodmienečnou láskou. Všetky služby sú
ponúkané ako príspevok ku spoločenskému zdraviu a blahobytu, a všetky
výrobky sú zhmotnené s vašim očakávaním. Ako kráčate po vašej štvrti,
pozorujte ako sa každý domov trbliece a žiari multidimenzionálnym
svetlom a bezpodmienčnou láskou. Pozorujte sviežu zeleň a nezvyčajné
rastliny a kvety, ktoré obklopujú každý domov.

Preciťujte ako POZNÁTE KAŽDÉHO vo vašej štvrti a môžete s nimi okamžite telepaticky komunikovať. Avšak venujete chvíľu tomu aby ste empaticky precítili, či si volia ilúziu súkromia
aby vykonali svoje ilúzie osobného úsilia. Každý vie, že všetci sú
JEDEN, a predsa mnohí majú stále zvyk individuality a môžu sa slobodne
uviesť do tej skúsenosti kedykoľvek sa rozhodnú. Vychutnávate si starý
pocit kráčania, ale rozhodnete sa, že by bolo pekné letieť. S tou
myšlienkou sa vaša forma svetla povznesie do vzduchu a vy sa vznášate
nad svojou štvrťou, aby ste videli krásnu prírodu, ktorá obklopuje túto
oblasť.
Rozdhodnete sa, že by bolo krásne mať zážitok bytia stromom, a okamžite
sa ocitnete na zemi, cítite svoje korene hlboko v zemi a vánok
pohybujúci sa cez vaše listy. Nasledujete vánok do atmosféry a zistíte,
že ste teraz bez formy. Užívate si slobodu od všetkých foriem a
vznášate sa cez nebo ako vietor.

Ako sa pozriete dole, vidíte nie len vašu štvrť, ale tiež obrovské oblasti krajiny, ktoré ju obklopujú. Vzostupujete stále vyššie až kým môžete vnímať celú planétu. Nová Zem
je trblietavý drahokam plný mieru a lásky. Ako pomaly zostupujete späť
do svojho tela, uvedomíte, že to nie ste VY. Vaše telo je len obálka,
ktorá obsahuje vašu veľkú Podstatu vo forme. Prajete si zdieľať svoj
zážitok planetárnej jednoty s novými príchodiacimi, preto „idete do
práce“ na prahu Novej Zeme.

Tí z vás, ktorí dokázali rozšíriť svoje vedomie dostatočne na to, aby sa prispôsobili strednej piatej dimenzii často dobrovoľne pracujú s tými, ktorí sú nový na prahu piatej
dimenzie. Mnohí noví príchodiaci do multidimenzionálneho vedomia sú
veľmi zmätení, dokonca vystrašení. Títo vystrašení potrebujú okamžitú
pozornosť, pretože keď nedostanú okamžite pomoc, ich strach zníži ich
rezonanciu späť do piatej dimenzie. Preto všetci noví príchodiaci
vstupujú cez menšiu bránu, ktorá okamžite sleduje ich úroveň strachu.
Ak je tam nejaký strach, zaznie tichý poplach pre „pomocníkov“, aby
okamžite pomohli týmto novým príchodiacim.

Na druhej strane, tí z vás, ktorí ste sa oboznámili so strednou piatou dimenziou okamžite dorazia do cieľovej stanice, alebo cieľových staníc, ktoré ste si už vybrali a pripravili
ste sa na ne vo svojich meditáciách a medzi-dimenzionálnych cestách.
Niektorí z vás môžu ísť priamo do Zeme strednej piatej dimenzie, zatiaľ
čo iní si môžu priať ísť do vašich Domovských svetov, ako je päť
dimenzionálny Zantarius. Ešte ďalší sa môžu vrátiť na Hviezdne Lode na
ktorých slúžili vo svojom vyjadrení vyššej dimenzie. Ďalší si môžu
priať navštíviť Multidimenzionálne Kryštálové Chrámy.

Môžete sa tiež rozhodnúť udržovať formu v realite prahu, zatiaľ čo súčasne udržujete formu v strednej piatej dimenzii. V skutočnosti v Päť Dimenzionálnej Realite vy všetci
udržujete nespočetné verzie svojho JA v JEDNOM TERAZ. Najdôležitejšie
pre vás je, aby ste si uvedomili, že VY sa dostanete ku voľbe. Vy ste
vytvorili svoj vzostup a vy sa rozhodnete ako bude pokračovať.

VÝBER REALÍT
Na záver by sme radi povedali, že je veľa paralelných realít Zeme, ktoré rezonujú v rôznych frekvenciách. Realita, ktorú budete vnímať je
realita, ktorá vyhovuje rezonancii vášho vedomia. Ak vaše vedomie nesie
strach, bude to realita nižšej frekvencie. A najdôležitejšie, ak vaše
vedomie rezonuje s bezpodmienečnou láskou, budete si musieť vybrať z
nespočetných svetov vyšších dimenzií, ktoré chcete zažívať.

Váš posun vedomia závisí úplne na tom či sa rozhodnete držať sa strachu alebo udržovať lásku. Ako sme často povedali, strach zníži váš stav vedomia, kým láska ho zvýši. Na to, aby
ste si vybrali realitu, ktorá rezonuje do piatej dimenzie, budete sa
musieť rozhodnúť udržovať rezonanciu bezpodmienečnej lásky. My chápeme
aká náročná môže byť tá voľba vo vašom prítomnom živote. Na druhej
strane, život v ktorom prijímate túto správu je veľmi prospešný pre
vašu Dušu, pretože to je realita Planetárneho Vzostupu.

Samozrejme ako tento vzostupný proces pokračuje, bude tu veľa volieb, ktoré budete musieť uskutočniť s ohľadom na vaše mentálne a emocionálne reakcie na všetko čo sa deje. V
tomto „poslednom čine“ planetárneho vzostupu sa môže zdať, že
temnota/strach „vyhráva“, ale tá možná realita existuje len keď
zostanete na časovej línii/realite, v ktorej strach diktuje vaše
rozhodnutia. Ak sa rozhodnete robiť LEN rozhodnutia založené na láske,
poveziete sa na vlne vzostupu nad všetkými realitami, ktoré sú založené
na strachu. My chápeme aké sú tieto časy náročné. Mnohé zo stránok
vášho života, ktoré ste kedysi považovali za dané sa teraz menia alebo
odchádzajú, pravdepodobne navždy.

Kvôli tejto naliehavosti, sa my, Arkturiáni, chystáme začať veľmi dôležitý prenos, aby sme vám pomohli v pohybe na päť dimenzionálnu Zem. Keď hovoríme „chystáme sa začať“,
myslíme tým, že keď je uzemnený pripravený prijať túto správu, začne
prenos pre tú osobu. My Arkturiáni nie sme viazaní priestorom/časom,
pretože my rezonujeme to PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO. Takže náš prenos
je podobný ako rádiová stanica, ktorá stále vysiela, ale by ju prijmete
len keď zapnete svoje rádio a naladíte ho na našu stanicu/frekvenciu.
Preto kedykoľvek sa dokážete vrátiť do dostatočne vysokého stavu
vedomia, v ktorom dokážete prijímať našu stanicu, aj keď je to len na
krátky okamih (pamätajte my neexistujeme v čase), alebo dokonca keď
snívate, dostanete náš prenos transformačnej energie.

PRIJÍMANIE TRANSFORMÁCIE
Transformačná (premieňajúca) energia, ktorú vysielame vychádza na neustálom lúči pre všetkých tých, ktorí dokážu zvýšiť svoju rezonanciu
dostatočne na to, aby „chytili jazdu“. Táto jazda je podobná ako vaše
surfovanie. Najprv musíte ísť na oceán (venovať čas tomu, aby ste boli
vnímaví), vyplávať von na vodu so svojou surfovacou doskou (meditovať),
dávať dobrý pozor na prúdenie vody (energetické vzorce), a potom stáť
na vašej surfovacej doske (nájsť svoju rovnováhu), aby ste mohli chytiť
vlnu/jazdu. Vaša jazda (plávanie v našej energii) bude trvať tak dlho
ako dokážete udržať svoju rovnováhu. Rovnováha o ktorej hovoríme, je
rovnováha zotrvania v stredovom bode vášho vedomia. Tento stredový bod
sa nachádza v jadre vášho Vysokého Srdca, čo je miesto kde môžete
najľahšie prijať náš Prúd bezpodmienečnej lásky.

Keď prijmete náš prenos (vysielanie), žiadame, aby ste zostali zladení s našim vedomím, aby ste mohli slúžiť ako zosilňovač bezpodmienečnej lásky, ktorá prúdi voľne a stále z
realít vyšších dimenzií. My vieme, že mnohí z našich uzemnených môžu
byť vyľakaní bezpodmienečnou láskou, pretože je im taká neznáma, a
najväčší strach ľudstva je strach z neznámeho. Napriek tomu si prajeme
poskytnúť túto službu teraz, pretože keď bude Zem v priamom zrovnaní s
Galaktickým Stredom v 2012, sila bezpodmienečnej lásky bude značne
zosilnená! Tento intenzívny prúd bezpodmienečnej lásky by mohol byť
desivý pre tých, ktorí ho nikdy nezažili.

Príkladom tohto strachu z neznámeho je plávanie vo vlnách oceánu. Ak ste zvyknutí plávať v oceáne, je to krásny a úžasný zážitok. Prúd vĺn vám ponúka viac radosti, pretože ste
dospeli ku pochopeniu ako sa pohybuje. Na druhej strane, ak ste nikdy
nevideli oceán, ako ho nevideli milióny, myšlienka na vstup do neho
môže byť znepokojujúca.

Všetko čo musíte spraviť aby ste prijali náš dar je priamo nás zavolať. Najlepšie pripravíte svoje vedomie Odovzdaním sa Poznaniu, že máme dar o ktorý sa chceme sa vami podeliť.
Nerobte si starosti či vás vidíme, pretože aj keď vy nás obvykle
nedokážete vnímať, my vás vidíme jasne. Potom si dovoľte nájsť si
pohodlie, zatvorte oči a zhlboka dýchajte. Vdychujte Mier a Vydychujte
Pokoj. „Netúžte“ po našom dare, ani nevynakladajte žiadnu snahu, len sa
odovzdajte a prijmite. Prijatím nášho daru bezpodmienečnej lásky, nie
len že získate veľké liečenie, ale tiež vaša tvorivosť bude poriadne
zosilnená.

Bezpodmienečná Láska nie je len liečivou silou Vesmíru. Je to tiež tvorivá sila Vesmíru. Práve TERAZ vy VŠETCI tvoríte (ste tehotní so) svoje multidimenzionálne Svetlené Telo. Keďže
vaše Svetelné telo rezonuje mimo priestor a čas, nie je to chod času,
ale množstvo bezpodmienečnej lásky, ktorú udržujete vo svojom vedomí,
čo spúšťa „narodenie“ vášho Svetelného tela. Rovnako ako tehotná žena
živí vyvíjajúci sa plod potravou, ktorú prijíma do svojho tela, VY,
muži a ženy, živíte svoj plod Svetelné Telo bezpodmienečnou láskou,
ktorú držíte vo svojom vedomí.

Existuje spektrum času, ktoré spúšťa pôrod ľudského plodu. Rovnakým spôsobom existuje spektrum bezpodmienečnej lásky, ktorá signalizuje Svetelnému telu, aby začalo
svoje vyžarovanie za hranice svojej maternice vašej hmotnej formy.
Akonáhle vyžarovanie vášho Svetelného Tela presiahne hranice vašej
hmotnej zemskej nádoby, postupne sa stane vašou hlavnou nádobou.
Medzitým máte dve telá, vaše hmotné telo a vaše Svetelné telo. Vaše
ľudské telo vníma a zažíva Troj Dimenzionálnu Realitu, zatiaľ čo vaše
Svetelné Telo vníma a dôverne zažíva Päť dimenzionálnu Realitu.

Ďalším dôležitým úžitkom prijatia našej bezpodmienečnej lásky je protijed na strach, a bezpodmienečná láska je protijed na KAŽDÝ strach. Ak si prajete mať obraz, aby ste sa ľahšie
zladili s našim darom, vizualizujte naše vedomie ako Bránu obklopujúcu
Galaktický Stred. Táto Brána slúži ako zastávka kde vy, naši uzemnení,
môžete prijať multidimezionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku
vyžarujúci z Galaktického Stredu.

V tejto Bráne vám pomôžeme prispôsobiť a naladiť vašu energiu na rezonanciu na ktorej môžete najľahšie otvoriť vaše Vysoké Srdce prijatiu nášho daru bezpodmienečnej lásky. Žiadame,
aby ste uzemnili túto bezpodmienečnú lásku do Gaie, aby ju ona mohla
zosilniť svojim telom Zeme. Na oplátku vyšle Gaia túto zosilnenú lásku
ku vám, aby ste ju mohli premietnuť von do vášho denného života. Týmto
spôsobom vy a Gaia slúžite ako tím pre otvorenie Vysokých Sŕdc a
rozšírenie Svetleného Tela Jej mnohých milovaných ľudí.

V skutočnosti my vidíme vaše otvárajúce sa Vysoké Srdcia a rozšírené Svetelné telá.
Ako odpoveď vám posielame nekonečný Prúd bezpodmienečnej lásky.

Arkturiáni
prostredníctvom Suzanne Lie

Ako sa kúpem v láske
Odovzdávam sa PRÍTOMNÉMU OKAMIHU
Neviem čo sa stane
Ale môj duch mi hovorí AKO
Ako plávam v mojich spomienkach
Kto som bol a prečo
Viem, že ich môžem prepustiť
S požehnaním a povzdychom
Všetko čo som bol a mal a vedel
Krúži v mojej mysli
Teraz vidím čo som hľadal
Čo som sa tak ťažko snažil nájsť
Môže to byť prekvapivé
Už viac nepotrebujem hľadať
Našiel som konečne moje JA
Som hlboko v mojom jadre
Toto jadro teraz planie
A žiari do môjho života
Viem že keby som sa len dokázal uvoľniť
Odľahčil by som VŠETKO úsilie
Ťažká práca a dlhé utrpenie
Už viac nedobyje víťazstvo
Našiel som toto miesto vo mne
Teraz už len keby som mohol zostať
Dokážem si spomenúť ako sa cítim
Keď som tu tak hlboko vnútri?
Môžem byť týmto JA v dennom živote?
Dokážem prepustiť svoju potrebu sa skrývať?
Tak dlho som ukrýval svoje tajomstvo
Pred tými ktorých súdenia som sa obával
Ale už SA viac nemôžem väzniť
Je čas pustiť SA na slobodu
Moje tajomstvá teraz blednú
So spomienkami na minulosť
Ako sa znova stávam SEBOU
Konečne prichádzam Domov!
Tak dlho som čakal
Na tento okamih úplnosti
Počujem, vidím, cítim ho
Môžem dokonca cítiť jeho sladkosť
Len keby som si mohol zapamätať
Tieto pocity počas môjho dňa
Nebudem vedieť len AKO
Budem tiež vidieť CESTU

Preklad: SiR